Korekce

Skupinová cvičení pro děti předškolního a mladšího školního věku

10. 2. 2019

Všichni dobře víme, že vývoj dítěte je velmi těsně spjat se specifikou jeho vlastního vnímání a prožívání. Emoce jsou jednak indikátorem stavu dítěte, na druhé straně zásadním způsobem ovlivňují jeho schopnost poznávání, učení a chování, určují směr jeho pozornosti, zvláštnosti chápání okolního světa, logiku úsudku.

Malé děti jsou často „zajatci emocí“, protože je ještě nedokážou usměrňovat a ovlivňovat, můžou se často chovat impulzivně, a působit si tak potíže ve vztahu k dospělým i vrstevníkům. Postupně a v závislosti na individuálním vývoji se začíná u dítěte formovat schopnost chápat a ovládat emoce, vnímat emoční naladění ostatních, jeho pocity se stabilizují a jsou hlubší.

Program emocionálního rozvoje dítěte: „Divím se, zlobím se, bojím se, vytahuju se a raduju se“

Ne každý dospělý se dokáže vyznat ve svých pocitech a pro dítě je to ještě mnohem těžší. Dítě často nerozumí ani svým nejjednodušším pocitům, natož těm složitějším, které se objevují v souvislosti s rozšiřováním jeho kontaktů s okolním světem.

Hlavním cílem tohoto cvičení je: uvést dítě do složitého světa emocí, umožnit mu prožít určitou emoci, vysvětlit, co to znamená, a pojmenovat ji. Opakováním dané situace v určitém emočním rozpoložení si dítě postupně vytváří vlastí „emoční fond/zásobárnu“, jehož prostřednictvím se pak vyzná v pocitech vlastních i v pocitech lidí, se kterými přichází do styku.

V průběhu cvičení se děti zprostředkovaně učí relaxaci i sebeovládání, což vytváří podmínky, které jim umožňují ovládat vlastní pocity.
„Prožívání“ různých emocionálních stavů a jejich reflexe, zvyšují emoční stabilitu dítěte, což mu pomáhá zvládat podobné, často však mnohem silnější stavy v běžném životě.

Program zaměřený na formování emocionální stability a pozitivního sebehodnocení, sebedůvěry dětí mladšího školního věku: „Učím se ovládat“

V mladším školním věku se u dítěte aktivně rozvíjí, formování svévolnosti, vnitřní plánování činnosti a schopnost sebereflexe. A proto právě v tomto období se může dítě úspěšně osvojit prostředky a způsoby analýzy vlastního jednání i chování ostatních. Nabízený program zaměřený na formování emocionální stability a pozitivního sebehodnocení , sebedůvěry je zaměřen právě na tyto cíle.

Hlavním cílem tohoto programu je: Rozvoj emocionální regulace chování dětí, rozpoznání a minimalizace nervozity a strachu, zvýšení sebedůvěry.

  • Imitační hry
  • Psychogymnastika
  • Kreslení, arteterapie
  • Prvky skupinové komunikace
  • Techniky a metody sebeřízení/seberegulace
  • Metody řízených představ

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply